Mensahe ng pakikiramay para sa mga naulila ni Ka Bel

Rep. Crispin Beltran in Philippine Congress, photo by inquirer.net Isang marubdob na pakikiramay at mahigpit na pakikiisa ang ipinaaabot ng Alliance of Progressive Labor sa mga naiwan ni Kasamang Crispin Beltran, na yumao na kaninang umaga. Pangunahin itong ipinaaabot ng APL kay Ka Osang, ang pinakamamahal na katuwang ni Ka Bel, at sa kanilang mga anak at mga apo. Inihahatid din ito ng APL sa partidong Anakpawis, na siyang kinakatawan ni Ka Bel sa Kongreso, at sa iba pang mga samahan na naging bahagi siya, laluna ang Kilusang Mayo Uno na kinikilala namin bilang kasamahan sa kilusang paggawa ng bansa.

Malaking kawalan ang pagpanaw ni Ka Bel – hindi lang sa hanay ng partidong Anakpawis at ng KMU, kundi sa kabuuang kilusang paggawa at sa progresibo’t militanteng pulitika sa loob at labas ng Kongreso.

Malaki at mahalaga ang mga naiambag ni Ka Bel sa mga pagkilos para ipagtanggol at isulong ang mga karapatan at interes ng mga manggagawa at mamamayan, laluna noong madilim na panahon ng batas militar hanggang sa kasalukuyang madilim pa ring rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo at sa maka-kapitalistang globalisasyon na humahagupit sa buong mundo.

Dapat lamang kilalanin at ipagpugay ang mahaba at dedikadong paninilbihan at mga sakripisyong inilaan ni Ka Bel para sa mga manggagawa at taumbayan sa mahigit 50 taon ng kanyang 75 taong pagkabuhay! Mula sa pagiging unyonista at lider ng mga drayber ng taksi noong dekada ’50 hanggang sa tuluyan niyang paglusong sa pag-oorganisa at pamumuno ng mga samahang manggagawa, gaya ng Panalo at Anglo, at hanggang sa rurok nito, ang KMU. Dapat lamang kilalanin at hangaan ang hindi niya pagbibitaw sa kanyang prinsipyo, kapalit man ay kagipitan ng pamilya at ng sarili, at sa kabila man ng mga panunupil ng estado at ng naghaharing uri.

Paalam, Ka Bel. Maraming salamat sa pagpapaangat mo ng kilusang paggawa at ng militante’t progresibong hanay.

Josua Mata
Secretary General
Alliance of Progressive Labor (APL)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s