WTO Parusa sa mundo!


Nagaganap ngayon (Setyembre 10 – 13) sa Cancun Mexico ang ika-5 Ministerial Meeting ng World Trade Organization kung saan muling pag-uusapan kung paano pahihirapan ng mga mayayamang mga bansa ang mga mahihirap at ‘di pa maunlad na mga bansa gaya ng Pilipinas.

Ang mga mayayamang bansa tulad ng United States(US), Japan, Canada, mga bansang kasapi sa European Union (France Great Britain, Spain, iba pa) at Australia ay ipagpipilitan na ipatupad ang mga sumusunc_ na patakaran sa ating ekonomiya:

1) AoA. Agreement on Agriculture. Bunga nito nawawalan tayo ng seguridad sa pagkain dahil babawasan ang mga lupaing pinagtatamnan ng bigas at mais at ang pangunahin na nating itatanim ay mga panluwas na mga halaman tulad ng mga “broccoli” at “cut flowers”. Bukod dito, binawasan ang taripa sa maraming mga dayuhang produktong agrikultural kaya bumaha nito sa ating palengke. Bunga nito libo-libong manggagawa at mga magsasaka ang nawalan ng trabaho habang tumaas ng doble ang ating pagangkat ng dayuhang produkto mula $1.6 bilyon nool1g 1993 sa $2.7 billion noong 2000 nang wala naman tayong pinagkukunan ng pambili kundi pangungutang din kung saan ang mga kondisyones ay laic lamang nagbabaon sa atin sa utang at ibayong kahirapan.

2) GATs. General Agreement on Trade in Services. Kaisahan sa pakikipagkalakalan sa serbisyo (edukasyon, kalusugan, komunikasyon, pinansya, iba pang pampublikong serbisyo) Madadagdagan pa ang problema natin sa tubig at kuryente dahil sa patuloy itong hahawakan ng pribadong sektor 0 mga kapitalista hindi na lamang sa Manila kundi sa buong bansa; gayundin sa eduk.-asyon. n€1P_ataa? I]__ng matrikula, ilalako pa ng gobyerno ang mga pampublikong mga paaralan at uim’Jersida’d sa mga kapitalista; napupunta na din ang pampublikong koreo 0 hatid-sulat sa pribadong sektor; atbp.

3) TRIPs. Trade Related Intellectual Property Rights. Anumang paghahangad ng mga mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas na umunlad sa pamamagitan ng “transfer of technology” at “leap frogging” (dalawang pamamaraan na naunang ginamit ng mga mauunlad na bansa) ay ipinagbawal na ng WTO. Samantala, inunahan na tayo ng ibang mga bansa sa paghain ng “patent” 0 “karapatan sa pagmamayari” ng mga nililikha na nating “nata de coco” para sa gamit industriyal at ng ating “Iagundi” para sa pagpapaunlad ng medisina.

4) TRIMs. Trade Related Investment Measures. Bahagi nito ang pagbibigay ng karapatan sa mga kapitalista na bawasan 0 hindi gumamit ng mga hilaw na produkto mula sa ating bansa sa mga nililikha nitong mga produkto.

Kaya hindi dapat na magtagumpay ang WTO. Sarna-sarna tayong kumilos at lumaban kasabay ng iba pang mga mapagpalayang kilusan sa buong daigdig upang mapigilan na magtagumpay ang WTO. Tutu/an natin ang ating gobyerno na patuloy na ibenta ang ating kinabukasan sa mga naghahari sa WTO. Pigilan natin ang gobyerno na ipatupad ang mga patakaran ng WTO.

May solusyon sa krisis na ating nadaramal Umasa sa sariling lakas ng pagkakaisal Isulong ang unyonismo ng masang Pilipino!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s